Wikia Boku no Hero Academia
Advertisement

Kashiko Sekigai ( (せき) (がい) () () () Sekigai Kashiko?) é uma estudante na Isamu High.

Advertisement