Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Zakładki/opis

local getArgs = require('Dev:Arguments').getArgs
local Tabs = {}

function Tabs.main(frame)
  local args = getArgs(frame)
  return Tabs._main(args)
end

function Tabs._main(args)
  assert((args['tab1'] and not args[1]) or (not args['tab1'] and args[1]), 'Nie podano argumentów.')
  local title = mw.title.getCurrentTitle()
  local currentTab = 1
  local getTab = nil
  if args['tab1'] then
    getTab = function(i)
      return 'tab'..i
    end
  else
    getTab = function(i)
      return i
    end
  end
  local wrapper = mw.html.create('div'):addClass('zakladki context-link')
    :tag('div'):addClass('zakladki-mobilne'):wikitext('Zobacz także:'):done()
  local list = mw.html.create('ul')
  while args[getTab(currentTab)] do
    if currentTab == 1 then
      list:tag('li'):wikitext('[['..title.nsText..':'..title.baseText..'|'..args[getTab(currentTab)]..']]')
    else
      list:tag('li'):wikitext('[['..title.nsText..':'..title.baseText..'/'..args[getTab(currentTab)]..'|'..args[getTab(currentTab)]..']]')
    end
    currentTab = currentTab + 1
  end
  wrapper:node(list)
  return wrapper
end

return Tabs
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.